บทเรียนบนเว็บไซต์
 
   
 
  © Copyright 2017  บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2013  
  สอนโดย : นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร |  โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย